วิชาพระพุทธศาสนา ม. 6
หน้าหลัก
ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ
ชาดก
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต และคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
หน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธี
มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ครูจิตราภรณ์  บัวจำรัส (ผู้พัฒนา)
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
ออกจากบทเรียน

 

 

 

ชื่อ - สกุล: ครูจิตราภรณ์ บัวจำรัส
ตำแหน่ง: ครู อันดับ ค.ศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0692411
E-mail :
pin.b@hotmail.com
ประวัติการศึกษา :
ป.6 :: จากโรงเรียนหัวสระวิทยา จังหวัดชัยภูมิ
ม.6 :: จากโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
ปริญญาตรี(ค.บ.) :: สังคมศึกษา จาก สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
ปริญญาโท(กศ.ม.) :: เทคโนโลยีการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน :
1 กรกฎาคม 2537 - 30 พฤศจิกายน 2549
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ณ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ

3 ธันวาคม 2549 -ปัจจุบัน
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในประบรมราชูปถัมภ์ กทม.


กลับHOMENEXT

1