ประเภทของศิลปะ


  ประเภทของศิลปะ
  ปัจจุบัน ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้มากมายหลายประเภท ซึ่งเรา สามารถแบ่ง ประเภทของศิลปะ ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ   ตามประเภทของความงาม คือ
  
  1.
วิจิตรศิลป์ (Fine Art) คือศิลปะที่อำนวยประโยชน์ทางใจ ที่ มุ่งเน้นความงดงาม และความพึงพอใจ มากกว่าประโยชน์ใช้สอย   หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ ทางด้านจิตใจ และอารมณ์ เป็นสำคัญ แบ่งออกเป็น 6 แขนง คือ
  1.1 จิตรกรรม(ภาพเขียน)
  1.2 ประติมากรรม(ภาพปั้น)
  1.3 สถาปัตยกรรม(งานก่อสร้าง)
  1.4 วรรณกรรม(บทประพันธ์)
  1.5 ดนตรี และนาฏศิลป์(การขับร้อง,การบรรเลง)
  1.6 การพิมพ์ภาพ

  2. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) คือศิลปะที่อำนวยประโยชน์ทางกายมุ่งเน้นประโยชน์ทางการใช้สอยมากกว่าความงาม   หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ ทางร่างกาย แบ่งออกเป็น
   5 แขนง คือ
  1.1 พาณิชย์ศิลป์ (ศิลปะเพื่อประโยชน์ทางการค้า)
  1.2 มัณฑนศิลป (ศิลปะการตกแต่ง)
  1.3 อุตสาหกรรมศิลป(ศิลปะออกแบบผลิตภัณฑ์)
  1.4 หัตถศิลป์ (ศิลปะที่ใช้ฝีมือ)
  1.5 การออกแบบ
 จากความหมาย ความงาม และประเภทของศิลปะ เราสามารถสรุปได้ว่า ศิลปะคือสิ่งที่มนุษย์ สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อความงามและความพอใจ   สิ่งใดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แม้จะมี ความงดงาม ก็หาใช่ศิลปะไม่ ดังเช่น พระอาทิตย์กำลังจมลงทะเล ดอกไม้หลากสีสวยงาม   ความงามและความพึงพอใจของศิลปะมี 2 ประเภท คือ
  - ความงามทางกาย
  - และความงามทางใจ
  ความงามทางกายเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเรา เราสัมผัส และเห็นคุณค่า ได้อย่าง เป็นรูปธรรม  ส่วนความงามทางใจเป็นศิลปะที่มีคุณค่าทางนามธรรม ทำให้เรามีความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ สามารถ ดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างมีความสุข  เฉกเช่น การปฏิบัติศีลในพระพุทธศาสนา