ลักษณะของภาพทัศนียภาพ
( PERSPECTIVE )
แบบจุดรวมสายตา 2 จุด

                                                                NEXT