ความรู้เรื่องภาวะผู้นำเต็มรูปแบบและเน้นภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

โปรดอ่านแนวคิด วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ แล้วจึงศึกษาเนื้อหาและทำแบบ ประเมิน
ตนเองตามลำดับ

แนวคิด

            1. ความรู้เรื่องภาวะผู้นำเต็มรูปแบบและเน้นภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ ได้เสนอความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาวะผู้นำโดยทั่วไป และได้นำเสนอโมเดลภาวะผู้นำแบบเต็มรูป ตามทฤษฎีของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio) โมเดลนี้ประกอบด้วยภาวะผู้นำ 3 แบบ คือภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership)
            2. ภาวะผู้นำ หมายถึง การที่ผู้นำใช้อิทธิพล อำนาจหน้าที่ และพลังอำนาจที่มีอยู่เพื่อดำเนินงานใน หน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการเสริม สร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้นำซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงสาระ สำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับภาวะผู้นำ
            3. โมเดลภาวะผู้นำแบบเต็มรูป (Model of Full Range of Leadership) ตามทฤษฎีของแบส และอโวลิโอ ประกอบด้วยภาวะผู้นำ 3 แบบ คือ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำแบบแลก เปลี่ยน และภาวะ ผู้นำแบบปล่อยตามสบาย
            4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)เป็นกระบวนการที่ผู้นำมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังและพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นทำให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและหน่วยงานจูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองไกลเกินความสนใจของพวกเขาไปสู่ผลประโยชน์ ของกลุ่ม หรือสังคม
            5. ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ป็นกระบวนการที่ผู้นำให้รางวัลหรือลงโทษผู้ตาม ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม ผู้นำใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเสริมแรง ตาม สถานการณ์ ผู้นำจูงใจ ผู้ตามให้ปฏิบัติงานตามระดับที่คาดหวังไว้ ผู้นำช่วยให้ผู้ตามบรรลุเป้าหมาย ผู้นำทำให้ผู้ตามมีความเชื่อมั่นที่จะปฏิบัติ
งานตามบทบาท และเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ที่กำหนด ซึ่งผู้นำจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ผู้ตาม
จะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ ต้องการ ผู้นำจูงใจโดยเชื่อมโยง ความต้องการและรางวัลกับความสำเร็จตามเป้าหมาย รางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัล ภายนอก ผู้นำจะทำให้
ผู้ตามเข้าใจในบทบาท รวมทั้งผู้นำจะตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม ผู้นำจะรับรู้ว่า
ผู้ตาม ต้องทำอะไรเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ผู้นำจะระบุบทบาทเหล่านี้และข้อกำหนดงาน
ที่ชัดเจน ผู้นำจะรับรู้ความต้องการ ของผู้ตาม ผู้นำจะช่วยให้ผู้ตามระบุเป้าหมาย และเข้าใจว่า ความต้องการหรือรางวัลที่พวกเขาจะเชื่อมโยงกับความสำเร็จ ตามเป้าหมายเป็นอย่างไร
            6. ภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership) หรือพฤติกรรมความไม่มีภาวะผู้นำ (Nonleadership Behavior) เป็นภาวะผู้นำที่ไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีการตัดสินใจ ไม่เต็มใจที่จะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน ขาดการมีส่วนร่วม เมื่อผู้ตามต้องการผู้นำ ผู้นำจะไม่อยู่ ไม่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับภารกิจ ขององค์การ ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย
            7. การเป็นผู้นำที่ดีจะต้องพัฒนาตัวเองให้นำหน้าบุคคลอื่นอยู่เสมออาจทำ
ได้โดยเรียนจากงานที่ทำ เรียนจาก ผู้อื่น เรียนจากผู้นำ และการฝึกอบรมปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

            หลังจากศึกษาบทนี้แล้ว ท่านสามารถบอกและอธิบายหัวข้อต่อไปนี้ได้
            1. ความหมายของภาวะผู้นำ
            2. โมเดลภาวะผู้นำแบบเต็มรูป (Model of Full Range of Leadership)
                2.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
                2.2 ภาวะ ผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
                2.3 ภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership)
            3. การพัฒนาภาวะผู้นำ

เนื้อหาสาระ

            1. ความหมายของภาวะผู้นำ
            2. โมเดลภาวะผู้นำแบบเต็มรูป (Model of Full Range of Leadership)
                2.1 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)
                2.2 ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)
                2.3 ภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-faire Leadership)
            3. การพัฒนาภาวะผู้นำ