กฎของโอมห์ | การต่อตัวต้านทาน | ตัวอย่างการคำนวณหาค่าความต้านทาน


ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร (02) 354 5730-40