แบบฝึกการใช้ Present และ Past Participle
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 43101
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

โดย
นางสาวปริศนา วราเดชสถิตวงศ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

 

แบบฝึกชุดที่ 1
แบบฝึกชุดที่ 2
แบบฝึกชุดที่ 3
แบบฝึกชุดที่ 4
 
แบบฝึกชุดที่ 4.1
 
แบบฝึกชุดที่ 4.2
แบบฝึกชุดที่ 5