วิชาพระพุทธศาสนา ม. 6
หน้าหลัก
ประวัติและความสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ
ชาดก
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต และคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
หน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธี
มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ครูจิตราภรณ์  บัวจำรัส (ผู้พัฒนา)
ลิ้งที่น่าสนใจ
ออกจากบทเรียน
   
     
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

มีความรู้ความเข้าใจ พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิตและคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. บอกวิธีการศึกษาค้นคว้าพะไตรปิฎกและคัมภีร์รองอื่น ๆ  ได้
  2. อธิบายเรื่องน่ารู้จากพระไตรปิฏกที่ศึกษา และนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  3. วิเคราะห์ความหมาย จุดมุ่งหมาย ข้อคิดที่ได้จากพุทธศาสนสุภาษิตที่ศึกษา และนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
  4. อธิบายความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ศึกษาและนำไปใช้สื่อความหมายได้ถูกต้อง
 

1