วิชาพระพุทธศาสนา ม. 6
หน้าหลัก
ประวัติและความสำคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธประวัติ
ชาดก
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พระไตรปิฎก พุทธศาสนสุภาษิต และคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
พุทธสาวก พุทธสาวิกา และชาวพุทธตัวอย่าง
หน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธี
มารยาทชาวพุทธและการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์
สัมมนาพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ครูจิตราภรณ์  บัวจำรัส (ผู้พัฒนา)
ลิ้งที่น่าสนใจ
ออกจากบทเรียน

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน
หน่วยที่ 11
พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

  เลขประจำตัว
  ชื่อ-นามสกุล
 

 

1. ผลกระทบจาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมา ทำให้สังคมไทยมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมา ปัญหาข้อใด มีสาเหตุเกิดจากการขาดคุณธรรมโดยตรง

ก. การว่างงาน
ข. มลพิษของสิ่งแวดล้อม
ค. การแพร่ระบาดของยาเสพติด
ง. ศีลธรรมเสื่อมโทรมและครอบครัวล่มสลาย

2. หลักพุทธธรรมในการพัฒนาตนเอง 4 ด้าน เพื่อให้ชาวพุทธพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม คือข้อใด

ก. การละเว้นจากอบายมุข 4
ข. การใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4
ค. การพัฒนากาย ศีล จิต และปัญญา
ง. การปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ โดยใช้หลักทิศ 6
3. ตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อว่า หลักความเชื่อใดที่มีผลต่อการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน
ก. หลักขันธ์ 5
ข. หลักไตรลักษณ์
ค. หลักกฎธรรมชาติ
ง. หลักความเชื่อที่เกิดจาก ตัณหา มานะ และทิฏฐิ
4. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของคำว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ก. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ข. การพัฒนาที่สนองความต้องการของมนุษย์
ค. การพัฒนาที่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
ง. การพัฒนาที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสติปัญญา
5. การจะพัฒนาสังคมให้ยั่งยืนได้ควรพัฒนาสิ่งใดก่อน
ก. การพัฒนาตนเอง
ข. การพัฒนาครอบครัว
ค. การพัฒนาชุมชน
ง. การพัฒนาทุก ๆ ด้าน
6. การพัฒนาที่ถูกต้องต้องพัฒนามนุษย์ก่อน หลักการพัฒนามนุษย์ทำได้อย่างไร
ก. หลักไตรสิกขา
ข. หลักความสามัคคี
ค. หลักโยนิโสมนสิการ
ง. หลักไตรลักษณ์
7. การพัฒนาคุณภาพของเยาวชนโดยใช้หลักพุทธธรรม ในหัวข้อ "ภาวิตสีโล" (การพัฒนาด้านศีล) ควรจะนำไปใช้แก้ไขปัญหาเยาวชนข้อใดก่อนเป็นอันดับแรก
ก. การยกพวกตักกัน รุมโทรมหญิง และแข่งรถซิ่ง
ข. การดำเนินชีวิตอิสระและรักความสบาย
ค. การใช้สินค้าราคาแพงและฟุ่มเฟือย
ง. ค่านิยมในการเลือกสถานศึกษา
8. ทุกข้อต่อไปนี้เป็นการพัฒนาตนเอง ตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ยกเว้นข้อใด
ก. ศศิธร มีความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่อการทำงาน
ข. อรชา นำเงินที่หามาได้ จากการทำงาน ไปฝังธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย
ค. ธันยธรณ์ มีความเอื้อเฟื้อต่อเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
ง. ศรุชา ชวนเพื่อน ๆ ไปดูภาพยนตร์ เพื่อเป็นการผ่อนคลายหลังจากเรียนพิเศษ
9. หลักพุทธธรรมอิทธิบาท 4 ข้อใด สอนให้ชาวพุทธหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่

. ฉันทะ
. วิริยะ
ค. จิตตะ
. วิมังสา


10. ถ้านักเรียนมีการพัฒนาร่างกาย และสังคม อยู่เสมอจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านใดเป็นหลัก

ก. การเกิดความสงบใจ
ข. การอยู่ร่วมกันแบบสันติภาพ
ค. การเกิดสติปัญญา
ง. การทำให้ร่างกายและสังคมแข็งแรง

 

1