กิจกรรมคัดเลือกครูดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙

60. 01. 09
posted by: Super User
ฮิต: 698

 

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๒๐น.

งานพัฒนาวิชาชีพครูได้มีการจัดกิจกรรมคัดเลือกครูดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยผู้ถูกคัดเลือกได้แก่

 

๑. คุณครูศุภนัชญ์  บุญปลอด

๒.คุณครูฤิทธิกร  โยธสิงห์

๓.คุณครูดารากันต์  เจริญจิตต์

โดยผู้มีสิทธ์ในการลงคะแนนคือคุณครูทุกท่านในโรงเรียน

 

     
   
     
     
   
   

 

     
   

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้..

Credit ภาพ งานพัฒนาวิชาชีพครู

Pin It
ขึ้นไปข้างบน