ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

60. 02. 01
posted by: Super User
ฮิต: 863

 

วันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐น.

โรงเรียนมีการจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

 

       
         
   
         
         
         
         
       

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้ มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย

เครดิตภาพงานโสตฯ

 

 

 

fShare
0
Pin It
ขึ้นไปข้างบน