on 01 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1546

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ และเข้าถวายสักการะพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใน

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

   
   

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพ งานโสตฯ

on 01 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1209

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานพิธีแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ ๑๕๔ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์

ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

   

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดตภาพ   งานโสตฯ

 

 

 

 

on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 1956

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และรับรายงานตัว
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

CR# ครูวสันต์ , ด.ญ.วีรวรรณ

on 01 มิถุนายน 2560
ฮิต: 964

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

 

credit ภาพกิจกรรมงานโสตฯ

on 17 เมษายน 2560
ฮิต: 1020

ปัจฉิมโอวาท แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีกล่าวขอขมาและอำลาพระอาจารย์ ณ วิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อได้ที่นี้

CR# ครูวสันต์,ครูอภิชน,วาสนา,นก

ขึ้นไปข้างบน