on 09 มกราคม 2560
ฮิต: 736

 

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๒๐น.

งานพัฒนาวิชาชีพครูได้มีการจัดกิจกรรมคัดเลือกครูดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยผู้ถูกคัดเลือกได้แก่

 

๑. คุณครูศุภนัชญ์  บุญปลอด

๒.คุณครูฤิทธิกร  โยธสิงห์

๓.คุณครูดารากันต์  เจริญจิตต์

โดยผู้มีสิทธ์ในการลงคะแนนคือคุณครูทุกท่านในโรงเรียน

 

     
   
     
     
   
   

 

     
   

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้..

Credit ภาพ งานพัฒนาวิชาชีพครู

on 04 มกราคม 2560
ฮิต: 916

 

 วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน.

 

 

ดูภาพกิจกรรมต่อคลิกที่นี้...

Credit งานโสตฯ

 

 

ขึ้นไปข้างบน