on 21 มกราคม 2561
ฮิต: 4464

๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

การทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ [Pre M1]

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพ งานโสตฯ

on 28 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1201

พิธีปูชนียบูชา ในโอกาสครบรอบ ๑๐๔ ปี

การสถาปนาโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

   
     
   

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพงานโสต

 

on 28 มิถุนายน 2560
ฮิต: 2028

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยวทองเเด่ประธานนักเรียน รองประธาน ประธานคณะสี

เเละมอบเข็มพระเกี้ยวน้อย เเด่คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐


๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

   
     
   

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพงานโสต

on 28 มิถุนายน 2560
ฮิต: 806

คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมวางพวงมาลารำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

ณ วิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารา

๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพงานโสต

 

 

on 28 มิถุนายน 2560
ฮิต: 992

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

   

ชมภาพกิจกรรมต่อที่นี้

เครดิตภาพงานโสตฯ

ขึ้นไปข้างบน