ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานและลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง

62. 04. 05
posted by: Super User
ฮิต: 269

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานและลูกจ้าง จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ช่วยงานทะเบียนประเมินผลวัดผล และเทียบโอน
2. เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ
5. เจ้าหน้าที่สำเนาเอกสาร
6. พนังานขับรถ

Pin It
ขึ้นไปข้างบน