ปฏิทินโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

---------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดรับสมัคร

 

กิจกรรม "Open House" ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-12.00 น.

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดการกิจกรรม "Open House"

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

 

เวลา 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพรัตน

พิธีเปิด

- การแสดงวูซู

- การแสดงของวงโยธวาทิต

- การบรรเลงของวงโยธวาทิต

09.00 - 09-45 น. เยี่ยมชมฐานกิจกรรมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

- เยี่ยมชมห้องสมุด

- เยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์

- เยี่ยมชมสระว่ายน้ำ

- ใช้หัวคิดกับคณิตศาสตร์

- ประลองทักษ์ รักภาษาไทย

- ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

- นิทรรศการนำเสนอผลงานการแข่งขันโครงงานอาชีพ

- กิจกรรมและผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

- ฝึกทักษะดนตรีไทย

- กิจกรรมภาษาจีน, ญี่ปุ่น, อังกฤษ

12.00 น. พิธีปิด
 

เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อีเมล พิมพ์ PDF

การเผยแพร่ภาพออกอากาศ "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙"

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการเผยแพร่ภาพการออกอากาศ

เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙"

ในวันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐น.

ทางโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้นำรายการดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้งหนึ่ง

เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้สนใจได้รับชมเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องด้งกล่าว

 

 

   

ตารางเรียนชดเชย

อีเมล พิมพ์ PDF

ตารางสอนชดเชย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ราชาลัยเกมส์ 2015

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โรงเรียนจัดงานกีฬาสี ราชาลัยเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

โดยมีท่านผู้อำนวยการสุคนธา  อรุณภู่  เป็นประธานในพิธี


ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้ 

ถวายสดุดีมหาธีรราชเจ้า

อีเมล พิมพ์ PDF

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

โรงเรียนได้จัดงานถวายสดุดีมหาธีรราชเจ้า

โดยมี ผ.อ.สุคนธา  อรุณภู่ เป็นประธานในพิธี


ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุคนธา อรุณภู่

อีเมล พิมพ์ PDF

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๙น.

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานต้อนรับ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ ๒๑ นางสาวสุคนธา  อรุณภู่

สู่รั่ว... เลือดหมู-ขาว กุลสตรีผู้นำดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

 

ตารางสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

อีเมล พิมพ์ PDF

ตารางสอนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘


ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑       Link ๑ | Link  

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒       Link ๑ | Link ๒ 

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓       Link ๑ | Link  

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔       Link ๑ | Link ๒ 

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕       Link ๑ | Link  

ตารางสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       Link ๑ | Link  

 
หน้า 1 จาก 29

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี