พิธีอัญเชิญ รัชกาลที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

   

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ทุกห้อง ทุกระดับชั้น ในคาบเรียนแรก

 

สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนรางน้ำฝนโดยรอบอาคารมรุพงศ์

อีเมล พิมพ์ PDF

สอบราคา...!!!...สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนรางน้ำฝนโดยรอบอาคารมรุพงศ์
คลิกดูรายละเอียด

 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำพวงมาลาถวายสมเด็จพระปิยมหาราช

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ วงโยธวาทิต
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำพวง
มาลาถวายสมเด็จพระปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

   

แนวปฏิบัติการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

อีเมล พิมพ์ PDF

แนวปฏิบัติการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น.

-----------------------------------------

อ่านประกาศที่นี้

 

 

กิจกรรมงานมุทิตา คารวะ ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดงานมุทิตา คารวะ ครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยคุณครูผู้ที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ ประกอบไปด้วยดังนี้

........................................๑. คุณครูศิริพร   ขวัญรัตน์

........................................๒. คุณครูเจียมจิต   กุลมาลา

........................................๓. คุณครูอุษา   สุทธินาค

........................................๔. คุณครูเอื้อจิต   ชูศรี

........................................๕. คุณครูนิ่มนวล   สุพานิช

........................................๖. คุณครูปิ่นศักดิ์  ชุมเกษียน

........................................๗. นางบุญส่ง ลาด้วง

 

 

ดูภาพกิจกรรมต่อที่นี้

 

นิทรรศการวิชาการ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เกาะรัตนโกสินทร์ถิ่นของเรา ปีที่ ๖

อีเมล พิมพ์ PDF

วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ
"ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เกาะรัตนโกสินทร์ถิ่นของเรา ปีที่ ๖"
ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 1

ดูภาพกิจกรรมที่นี้ 2

 

พิธีมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

อีเมล พิมพ์ PDF

วันอังคารที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗

โรงเรียนได้จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดี และรางวัลนักเรียนที่มีพัฒนาการด้านผลการเรียนดีเด่น

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ชมภาพกิจกรรมที่นี้

 
หน้า 1 จาก 26

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน