อัตลักษณ์“กุลสตรีผู้นำ”


อัตลักษณ์ “กุลสตรีผู้นำ”
หมายถึง การดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่โรงเรียนพัฒนาเสริมสร้างให้นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมอย่างเคยชินจนเป็นนิสัย ซึ่งเป็นกระบวนการตลอดชีวิต


บทคัดย่อ : การพัฒนาคู่มือการเสริมสร้างอัตลักษณ์ “กุลสตรีผู้นำ”
 

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี