การแก้ ร., มส., มผ

1. นักเรียนรับแบบขอแก้ "ร" หรือ "มส" ที่งานวัดผล
2. กรอกข้อความให้เรียบร้อย ผ่านงานวัดผลรับทราบ นำแบบคำร้องไปยื่นต่อครูประจำวิชา เพื่อนัดหมายให้นักเรียนมาดำเนินการภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่มาดำเนินการแก้ "ร" หรือ "มส" ให้เรียนซ้ำยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะขยายเวลาแก้ "ร" หรือ "มส" ออกไปอีก 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรี
3. นำส่วนแรกของแบบคำร้องส่งคืนงานวัดผลเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่สองให้ครูประจำวิชาเก็บไว้เมื่อได้ระดับคะแนนแล้ว ครูจึงส่งผลที่งานวัดผล
4. การเปลี่ยนผลการเรียน "ร" แยกเป็น 2 กรณี คือ
      4.1 ในกรณีได้ผลการเรียน "ร" เพราะเหตุสุดวิสัย ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติตั้งแต่ 0-4
      4.2 ในกรณีได้ผลการเรียน "ร" โดยหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน "1"
5. การเปลี่ยนผลการเรียน "มส" แยกเป็น 2 กรณี คือ
      5.1 ในกรณีที่ได้ผลการเรียน "มส" เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ได้ระดับการเรียนไม่เกิน "1"
      5.2 ในกรณีที่ได้ผลการเรียน "มส" และมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมดให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ ในกรณีที่รายนั้นเป็นรายวิชาบังคับเลือกและรายวิชาเลือกเสรี
6. การแก้ "มผ" ให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอน กิจกรรมดำเนินการแก้ "มผ" ภายในภาคเรียนถัดไป

***หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มาดำเนินการแก้ "ร" "มส" หรือ "มผ" ถือว่าไม่จบหลักสูตร

1. ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือเลื่อนสอบเพราะป่วยหรือเลื่อนสอบเพราะป่วย ให้ผู้ปกครองทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับใบรับรองแพทย์ส่งกลุ่มวิชาการ
2. ไปต่างประเทศหรือเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเป็นเวลาเกิน 5 วัน ผู้ปกครองทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหนังสือต้นเรื่องที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้นส่งกลุ่มบริหารวิชาการ

กรณี นักเรียน บิดา มารดา เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
1. ขอใบคำร้องที่ห้องทะเบียนวัดผล
2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงและถูกต้อง
3. นำหลักฐานการเปลี่ยนของทางราชการ ที่ได้จากทางราชการมาแสดงพร้อมสำเนา 1 ชุด
4. แสดงทะเบียนบ้านตัวจริงและให้สำเนาทะเบียนบ้านกับครูห้องทะเบียน 1 ชุด
5. ให้ครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบ
6. ยื่นใบคำร้อง, สำเนาหลักฐาน ที่ห้องทะเบียนวัดผล

1. ขอใบคำร้องจากครูห้องทะเบียน
2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง
3. แนบรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 60 วัน โดยเขียน ชื่อ-สกุล ด้านหลังรูปให้เรียบร้อย (ใช้รูปขาวดำ)
4. นำใบคำร้องยื่นที่ห้องทะเบียน
5. มารับหลักฐานการขอได้ภายใน 3 วันทำการ

1. ขอใบคำร้องจากครูห้องทะเบียน
2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง
3. เขียน ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจน
4. แนบรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 60 วัน)
5. นำใบคำร้องให้ครูตรวจรายละเอียด
6. มารับหลักฐานการขอได้ภายใน 3 วันทำการ

1. ขอใบคำร้องจากครูห้องทะเบียน
2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงอย่างถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 60 วัน)
4. ยื่นให้ครูตรวจดูความเรียบร้อย


 

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน