การแก้ ร., มส., มผ

1. นักเรียนรับแบบขอแก้ "ร" หรือ "มส" ที่งานวัดผล
2. กรอกข้อความให้เรียบร้อย ผ่านงานวัดผลรับทราบ นำแบบคำร้องไปยื่นต่อครูประจำวิชา เพื่อนัดหมายให้นักเรียนมาดำเนินการภายในภาคเรียนถัดไป ถ้าไม่มาดำเนินการแก้ "ร" หรือ "มส" ให้เรียนซ้ำยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาที่จะขยายเวลาแก้ "ร" หรือ "มส" ออกไปอีก 1 ภาคเรียน แต่เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ในกรณีที่เป็นรายวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรี
3. นำส่วนแรกของแบบคำร้องส่งคืนงานวัดผลเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่สองให้ครูประจำวิชาเก็บไว้เมื่อได้ระดับคะแนนแล้ว ครูจึงส่งผลที่งานวัดผล
4. การเปลี่ยนผลการเรียน "ร" แยกเป็น 2 กรณี คือ
      4.1 ในกรณีได้ผลการเรียน "ร" เพราะเหตุสุดวิสัย ให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติตั้งแต่ 0-4
      4.2 ในกรณีได้ผลการเรียน "ร" โดยหัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน "1"
5. การเปลี่ยนผลการเรียน "มส" แยกเป็น 2 กรณี คือ
      5.1 ในกรณีที่ได้ผลการเรียน "มส" เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้ได้ระดับการเรียนไม่เกิน "1"
      5.2 ในกรณีที่ได้ผลการเรียน "มส" และมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมดให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ได้ ในกรณีที่รายนั้นเป็นรายวิชาบังคับเลือกและรายวิชาเลือกเสรี
6. การแก้ "มผ" ให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอน กิจกรรมดำเนินการแก้ "มผ" ภายในภาคเรียนถัดไป

***หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มาดำเนินการแก้ "ร" "มส" หรือ "มผ" ถือว่าไม่จบหลักสูตร

1. ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือเลื่อนสอบเพราะป่วยหรือเลื่อนสอบเพราะป่วย ให้ผู้ปกครองทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับใบรับรองแพทย์ส่งกลุ่มวิชาการ
2. ไปต่างประเทศหรือเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเป็นเวลาเกิน 5 วัน ผู้ปกครองทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหนังสือต้นเรื่องที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนั้นส่งกลุ่มบริหารวิชาการ

กรณี นักเรียน บิดา มารดา เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
1. ขอใบคำร้องที่ห้องทะเบียนวัดผล
2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงและถูกต้อง
3. นำหลักฐานการเปลี่ยนของทางราชการ ที่ได้จากทางราชการมาแสดงพร้อมสำเนา 1 ชุด
4. แสดงทะเบียนบ้านตัวจริงและให้สำเนาทะเบียนบ้านกับครูห้องทะเบียน 1 ชุด
5. ให้ครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบ
6. ยื่นใบคำร้อง, สำเนาหลักฐาน ที่ห้องทะเบียนวัดผล

1. ขอใบคำร้องจากครูห้องทะเบียน
2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง
3. แนบรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 60 วัน โดยเขียน ชื่อ-สกุล ด้านหลังรูปให้เรียบร้อย (ใช้รูปขาวดำ)
4. นำใบคำร้องยื่นที่ห้องทะเบียน
5. มารับหลักฐานการขอได้ภายใน 3 วันทำการ

1. ขอใบคำร้องจากครูห้องทะเบียน
2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจง
3. เขียน ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจน
4. แนบรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 60 วัน)
5. นำใบคำร้องให้ครูตรวจรายละเอียด
6. มารับหลักฐานการขอได้ภายใน 3 วันทำการ

1. ขอใบคำร้องจากครูห้องทะเบียน
2. กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงอย่างถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 60 วัน)
4. ยื่นให้ครูตรวจดูความเรียบร้อย


 

Social Media

Web Mail

Web Mail

Who's Online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้414
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้419
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้414
mod_vvisit_counterเดือนนี้9114
mod_vvisit_counterทั้งหมด1210112

เว็บลิงค์

ห้องสมุด (Library Room)
การออกแบบวิจัยเครื่องมือ
benjamasilp
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
e-learning
โรงอาหาร
งานอนามัย
แก้ ร. มส. มผ.
ข้อมูลทะเบียนประวัติ(สำหรับครู)
ข้อมูลทะเบียนประวัติ(นักเรียน)

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี