งานอนามัย


ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล
1. เวลาทำการ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.
2. ใช้บัตรนักเรียนที่ทางโรงเรียนออกให้ รูดที่เครื่องอ่านบัตรภายในห้องพยายบาล ครูพยาบาลจะบันทึกข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยของนักเรียน ลงในคอมพิวเตอร์
3. ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาชนิดใด ควรแจ้งให้ครุพยาบาลทราบทุกครั้ง
4. งดใช้ห้องพยาบาลขณะทำพิธีเข้าแถว สวดมนต์ และเคารพธงชาติ ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เช่น เป็นลม
5. การใช้บริการในช่วงเวลาที่มีการเรียน ต้องได้รับอนุญาตจากครุผู้สอนทุกครั้ง
    ยกเว้นกรณี        - เจ็บป่วยร้ายแรงหรือได้รับอุบัติเหตุกระทันหัน
                           - เจ็บป่วยก่อนเวลาเรียน, คาบเช้า, คาบพัก
6. เมื่อเข้าใช้บริการห้องพยาบาล ควรรักษามารยาทในการใช้เสียง โดยไม่ส่งเสียงดังรบกวนนักเรียนที่นอนพักอยู่ในห้องพยาบาล

7. นักเรียนที่เจ็บป่วยให้เข้ามาใช้บริการเพียงคนเดียว โดยให้เพื่อนที่มาด้วยรออยู่ข้างนอก เพื่อความเป็นระเบียบ ถอดรองเท้าวางบนชั้นให้เรียบร้อย
    ยกเว้นกรณี        - บาดเจ็บจำเป็นต้องมีผู้ดูแลประคองมาส่ง หน้ามืด เป็นลม หรือเหตุฉุกเฉิน
8. ห้ามนักเรียนหยิบยารับประทานเอง
9. ห้ามนักเรียนใช้อุปกรณ์ต่างๆ ก่อนได้รับอนุญาต
10. ครูพยาบาลจะไม่จ่ายยาหรือเวชภัณฑ์ใดๆ ให้แก่ผู้มารับแทนเพื่อน
11. กรณีต้องนอนพัก ครูพยาบาลจะออกใบอนุญาตให้นอนพักได้ไม่เกิน 2 คาบ
13. หากอาการไม่ดีขึ้น และครูพยาบาลพิจารณาว่าเห็นควรให้กลับบ้านเพื่อรับการรักษา ครูพยาบาลจะติดต่อให้ผู้ปกครองมารับกลับและจะประสานงานกับ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพื่อขออนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้
14. เมื่อลุกจากที่นอน ให้นักเรียนคลุมเตียงให้เรียบร้อย ถ้าไม่มีการใช้อุปกรณ์อื่นๆ เช่น กระเป๋าน้ำร้อน ผ้ายาง ควรจัดเก็บให้ถูกที่ทุกครั้ง
15. กรณีนักเรียนเจ็บป่วยบ่อย ครูพยาบาลจะมีจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพื่อนักเรียนจะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
16. เนื่องจากเตียงที่จัดไว้บริการนักเรียนมีจำกัด จึงขอแจ้งให้นักเรียนทราบว่า หากรู้ตัวว่าป่วย ควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบและพักผ่อนอยู่กับบ้าน หรือไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา จะได้หายป่วยในเร็ววัน ไม่ควรมาโรงเรียนเพราะจะเป็นการแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้อื่น และจะทำให้ผู้ปกครองต้องเสียเวลามารับนักเรียนกลับบ้านก่นเวลา

ระเบียบปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุ

1. นักเรียนสามารถไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิคที่ใกล้จดเกิดเหตุ
2. ขอใบรับรองแพทย์ โดยให้แพทย์เขียนระบุให้ชัดเจนว่าสาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากอุบัติเหตุใด
3. เก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงินไว้ทุกใบ จนสิ้นสุดการรักษาหรือครบวงเงินตามสัญญาของกรมธรรม์ต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
4. การรับประกันอุบัติเหตุครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน รวมทั้งการไปทัศนศึกษาเข้าค่ายกิจกรรม
5. เมื่อจะเรียกร้องเงินชดเชยให้นำใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินที่รวบรวมไว้ (ใช้ฉบับจริงเท่านั้น) มายื่นเรื่องที่ห้องพยาบาล
6. กรณีเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนหรือกิจกรรมนอกสถานที่ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ทางโรงเรียนจะเป็นผู้สำรองเงินค่ารักษาให้ไม่เกินวงเงินที่กำหนกตามสัญญา ส่วนการรักษาต่อเนื่องให้นักเรียนมายื่นที่ห้องพยาบาล ดังข้อ 5 เพื่อการเรียกร้องเงินชดเชยพร้อมกันในคราเดียว
7. หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนจะเป็นผู้ประสานงานติดต่อส่งคำร้องขอเงินชดเชยจากบริษัทประกันคู่สัญญา
8. นักเรียนติดต่อขอรับเงินชดเชยได้ภายใน 1-4 สัปดาห์


เรื่อง
เขียนโดย
1. การกินที่ไม่พอดี
ครูสุเมตตา  เชิดชู
2. การเตรียม(ตัว)สุขภาพเพื่อเข้าสอบ
ครูสุเมตตา  เชิดชู
3. วัคซีนสำหรับผู้หญิงป้องกันมะเร็งปากมดลูก
ครูสุเมตตา  เชิดชู
4. โรคแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (Peptic ulcer disease)
ครูสุเมตตา  เชิดชู
 

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี