ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5: กลุ่มภาษา

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : กลุ่มภาษา

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
หน่วยกิต
ชม.
รายวิชา
หน่วยกิต
ชม.
สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน
ท 42101
ภาษาไทย
1
2
ท 42102
ภาษาไทย
1
2
ค 42101
คณิตศาสตร์
1
2
ค 42102
คณิตศาสตร์
1
2
ส 42101
สังคมศึกษา
2
4
ส 42102
สังคมศึกษา
2
4
พ 401014
ฟิสิกส์
1
2
ส 40102
เคมี
1
2
พ 42101
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
พ 42102
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
ศ 42101
ศิลปะ
1
2
ศ 42102
ศิลปะ
1
2
ง 42101
การออกแบบเทคโนโลยี
1
2
งบ 42102
งานบ้าน
1
2
อ 42101
ภาษาอังกฤษ
1.5
3
อ 42102
ภาษาอังกฤษ
1.5
3
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
ค 42201
การอ่านพิจารณาวรรณกรรม
1
2
ท 42202
หลักภาษา
1
2
อ 42201
ภาษาอังกฤษรอบรู้
1
2
อ 42203
ภาษาอังกฤษรอบรู้
1
2
อ 42104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1
2
อ 42204
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1
2
ฝ 41201
ภาษาฝรั่งเศสหลัก
2.5
5
ฝ 41202
ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้
2.5
5
ญ 42203
ภาษาญี่ปุ่น
2.5
5
ญ 42203
ภาษาญี่ปุ่น
2.5
5
จ 42203
ภาษาจีน
2.5
5
จ 42203
ภาษาจีน
2.5
5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กน
กิจกรรมแนะแนว
-
1
กน
กิจกรรมแนะแนว
-
1
กช
กิจกรรมชุมนุม
-
1
กช
กิจกรรมชุมนุม
-
1
รวม
15
32
รวม
15
32

 

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน