ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5: กลุ่มภาษา

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : กลุ่มภาษา

ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา
หน่วยกิต
ชม.
รายวิชา
หน่วยกิต
ชม.
สาระพื้นฐาน สาระพื้นฐาน
ท 42101
ภาษาไทย
1
2
ท 42102
ภาษาไทย
1
2
ค 42101
คณิตศาสตร์
1
2
ค 42102
คณิตศาสตร์
1
2
ส 42101
สังคมศึกษา
2
4
ส 42102
สังคมศึกษา
2
4
พ 401014
ฟิสิกส์
1
2
ส 40102
เคมี
1
2
พ 42101
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
พ 42102
สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
ศ 42101
ศิลปะ
1
2
ศ 42102
ศิลปะ
1
2
ง 42101
การออกแบบเทคโนโลยี
1
2
งบ 42102
งานบ้าน
1
2
อ 42101
ภาษาอังกฤษ
1.5
3
อ 42102
ภาษาอังกฤษ
1.5
3
สาระเพิ่มเติม
สาระเพิ่มเติม
ค 42201
การอ่านพิจารณาวรรณกรรม
1
2
ท 42202
หลักภาษา
1
2
อ 42201
ภาษาอังกฤษรอบรู้
1
2
อ 42203
ภาษาอังกฤษรอบรู้
1
2
อ 42104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1
2
อ 42204
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1
2
ฝ 41201
ภาษาฝรั่งเศสหลัก
2.5
5
ฝ 41202
ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้
2.5
5
ญ 42203
ภาษาญี่ปุ่น
2.5
5
ญ 42203
ภาษาญี่ปุ่น
2.5
5
จ 42203
ภาษาจีน
2.5
5
จ 42203
ภาษาจีน
2.5
5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กน
กิจกรรมแนะแนว
-
1
กน
กิจกรรมแนะแนว
-
1
กช
กิจกรรมชุมนุม
-
1
กช
กิจกรรมชุมนุม
-
1
รวม
15
32
รวม
15
32

 

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี