โครงการเสริมสร้างปัญญาด้านทักษะ

อีเมล พิมพ์ PDF

โครงการ “เสริมสร้างปัญญาด้านทักษะ” ( B.R.Treasure Hunt)
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553

ตารางที่ 1 รายการแข่งขันวัดความสามารถของกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ

ชื่อการแข่งขัน

ประเภท

จำนวนที่รับ

เวลาแข่งขัน

สถานที่
แข่งขัน

ผู้รับสมัคร/ผู้ควบคุมการแข่งขัน

ม.ต้น

ม.ปลาย

เช้า

บ่าย

คณิตศาสตร์

1.คณิตศาสตร์แฟนพันธุ์แท้

ทีม 3 คน

30
ทีม

30
ทีม

ม.ต้น

ม.ปลาย

โสต

ครูวิไลวรรณ
ครูเบญจวรรณ
ครูศศิวีณ์

2.คณิตคิดประลอง

ทีม 4 คน

30
ทีม

30
ทีม

ม.ต้น

ม.ปลาย

220/1

ครูศิริรัตน์
ครูนันทวัลย์

สังคม

1.สุดยอดนักประวัติศาสตร์

ทีม 2 คน

40 ทีม

40ทีม

ม.ปลาย

ม.ต้น

221

ครูจิตราภรณ์
ครูวาณี

2. ปัญหาพระพุทธศาสนา

ทีม 2 คน

40 ทีม

40
ทีม

ม.ต้น

ม.ปลาย

223

ครูปิยะดา
ครูศรีนภา

3.สวดมนต์พัฒนาจิต

ทีม 5 คน

10 ทีม

10ทีม

ม.ปลาย

ม.ต้น

326

ครูเพ็ญประภา
ครูสุภาณี

4.ปัญหากฏหมาย

ทีม 2 คน

40
ทีม

40
ทีม

ม.ปลาย

ม.ต้น

224

ครูจันทนี
ครูเบญจภรณ์

ภาษาต่าง
ประเทศ

1.English Quiz

ทีม 2 คน

10-15ทีม

10 -15ทีม

ม.ปลาย

ม.ต้น

234

ครูเอื้อจิต
ครูอรวรรณ
ครูต่างชาติ

2. Speech

เดี่ยว

8-10คน

8-10คน

ม.ปลาย
ม.ต้น

 

232

 

ครูนิ่มนวล
ครูต่างชาติ

3.Story Telling

เดี่ยว

8-10คน

8-10คน

 

ม.ปลาย
ม.ต้น

232

4.Spelling Bees

เดี่ยว

ไม่จำกัดจำนวน

ม.ต้น
ม.ปลาย

 

233

ครูยุพดี
 ครูกัลยาณี

5.Role Play

ทีม

8-10คน

8-10คน

 

ม.ปลาย
ม.ต้น

233

ครูอินทิรา
ครูสุมาลี

6.Singing Contest

เดี่ยว

8-10 คน

8-10 คน

ม.ปลาย

ม.ต้น

236

ครูอาภรณ์/ครูสุวิมล
ครูนิตยา /ครูขนิษฐา

การงานอาชีพ

1.วาดภาพจากคอมฯ

เดี่ยว

20 คน

20 คน

ม.ต้น

ม.ปลาย

214

ครูจิรัฎฐ์ และคณะ

2.สร้างหนังสั้น

ทีม 3 คน

30 ทีม

30 ทีม

 

 

 

ครูศิษฎิภัททิก์และคณะ

3.การ์ดอวยพร

เดี่ยว

20 คน

20 คน

ต้น

ปลาย

215

ครูศิษฎิภัททิก์และคณะ

4.อัจฉริยะ IT

เดี่ยว

ไม่จำกัดจำนวน

ม.ต้น
ม.ปลาย

 

เวทีสนามบาส

ครูศิษฎิภัททิก์
ครูจิรัฎฐ์

ศิลปะ

การ์ดแสนสวย

เดี่ยว

40 คน

40 คน

ม.ต้น

ม.ปลาย

432
433

ครูสุภา
ครูเสรีพันธ์
ครูสมพงษ์
ครูลาวัลย์

ภาษาไทย

แข่งขันเพชรภาษาไทย

ทีม 2 คน

24
ทีม

24
ทีม

ม.ปลาย

ม.ต้น

336

ครูศิริพร
ครูหทัยรัตน์

 

ตอบปัญหาความรู้ทั่วไป

ทีม2คน

ไม่จำกัดจำนวน

รอบละ 10 ทีม
ใช้เวลา 30 นาที

ห้องสมุด

ครูชาดา
ครูยุวดี

*** หมายเหตุ รายการแข่งขันวัดความสามารถ
สมัครล่วงหน้าตามชื่อครู ช่อง “ผู้รับสมัคร” ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.ถึง 7 พ.ย. 2553 ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระ


ตารางที่ 2 รายการทดสอบพหุปัญญา 8 ด้าน

กลุ่มสาระฯ

ชื่อการแข่งขัน

ประเภท

จำนวนที่รับ

เวลาทดสอบ

สถานที่

ผู้รับสมัคร/ผู้ควบคุมการทดสอบ

ม.ต้น

ม.ปลาย

เช้า

บ่าย

วาจาภาษา

เกมซ่าท้ากึ๋น 4 ภาษา
( จีน  ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ)

เดี่ยว

ไม่จำกัดจำนวน

    รอบละ 30 นาที

230
235
331

ครูสุชาดา/ครูกาญจนา (ส)
ครูจีน/ครูญี่ปุ่น
ครูปริศนา/ครูนงนุช
นิสิตฝึกสอน

*Fashion Show 4 ภาษา
( จีน  ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ)

เดี่ยว

     20 คน
(*สมัครตรงที่ครูผู้รับสมัคร)

รอบละ15 นาที

332

ครูกาญจนา (ค)
ครูธัญวรินทร์
นิสิตฝึกสอน

เกมภาษาไทย

เดี่ยว

ไม่จำกัดจำนวน

รอบละ 30 นาที

333,334

ครูยุพิน, ครูพนิดา,
ครูทัศนีย์,ครูณฐกุล

โต้วาที

ทีม 3 คน

ไม่จำกัดจำนวน

ไม่กำหนด

335

ครูวาสนา
ครูณฐพรรณ

เปิดพจนานุกรมไทย

ทีม 2 คน

ไม่จำกัดจำนวน

รอบละ 10 ทีม
ใช้เวลา 20 นาที

ห้องสมุด

ครุชาดา
ครูยุวดี

ตรรกะ/คณิต

การสร้างภาพเรขาคณิต

เดี่ยว

ม.ต้น 60 คน
ม.ปลาย 60 คน

รอบละ 20 คน
ใช้เวลา 20 นาที

220/2

ครูนีรนุช
ครูอรวรรณ

รูปทรงไร้กาว

เดี่ยว

80 คน

รอบละ 20 คน
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

231      

ครูสมใจ
ครูนภา

เกมวิศวกรน้อย

ทีม 2 คน

100 คน

รอบละ 15 ทีม
ใช้เวลา 1 ชม.

222

ครูสมสว่าง
ครูสุจิตรา

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์

เดี่ยว

ไม่จำกัดจำนวน

ไม่กำหนด

124

ครูอารีย์, ครูจิตรกร,
ครูจุฑาดา

หมากกระดาน

(ทีมละ2คน)

20 ทีม

20 ทีม

รอบละ 20 ทีม
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

132

ครูสัมพันธ์
ครูไพฑูรย์

 ตอบปัญหาวิทย์

ทีม 3 คน

ไม่จำกัดจำนวน

ไม่จำกัดจำนวน

133

ครูนภาภรณ์
ครูเตือนใจ
ครูอภิภูมิ

เก้าอี้กระดาษ

ทีมละ 5 คน

30 ทีม

30 ทีม

รอบละ 15 ทีม
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

121, 122 123

ครูเจียมจิต,ครูปิ่นศักดิ์
ครูกลุ่มสาระวิทย์

ดนตรี/จังหวะ

ฟรีสไตล์ไอดอลแดนซ์

ทีมละ
4-10คน

ไม่จำกัดจำนวน

รอบละ 20 ทีม
รอบละ 10นาที

431

ครูรพีพรรณ
ครูวิไลวรรณ
ครูสุภาพรรณ

มนุษย์สัมพันธ์

บทบาทสมมุติ

เดี่ยว/
หรือทีมตามสมัครใจ

ไม่จำกัดจำนวน

รอบละ 20 ทีม
รอบละ 15นาที

434

ครูสมฤดี

มิติสัมพันธ์ เกมแผนที่
ทีม 2 คน
ไม่จำกัดจำนวน
รอบละ 25 ทีม
ใช้เวลา 30 นาที
226
ครูสุภาภรณ์
ครูพงศธร
เกมแฟนพันธ์แท้สังคมศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
ทีม2 คน
ไม่จำกัดจำนวน
รอบละ 20  ทีม
ใช้เวลา 30 นาที
225
ทีมฝึกสอน ครูสุรไกร
ครูอรจิรา/ครูลลนา
เทคนิคการทำโบว์ของขวัญ
เดี่ยว
30
30
รอบละ 30 นาที
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
346
ครูพรรณี
ศิลปะการพับผ้าเช็ดหน้าเป็นตัวสัตว์
เดี่ยว
30
30
รอบละ 30 คน
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
344
ครูจงดี
สนุกกับไข่
เดี่ยว
50
50
รอบละ 25 คน
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
345
ครูอัชณีภรณ์
พัดจิ๋วใบลานชำร่วย
เดี่ยว
20
20
รอบละ 20 คน
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
342
ครุเรวดี
สับปะรดผ้าไทย
เดี่ยว
20
20
รอบละ20 คน
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
341
ครูเพ็ญสุข
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
เดี่ยว
20
20
รอบละ 20 คน
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
347
ครูประจวบ
ลูกชุบ
เดี่ยว
30
30
รอบละ 30 คน
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
216
ครูสมศรี
พวงมาลัยจากคริสตัล ลูกปัด
เดี่ยว
20
20
เช้า
รอบละ 20 คน
ใช้เวลา 2 ชม.
343
ครูพัทรา
ร่างกาย/
เคลื่อนไหว
ฮูลาฮุป
เดี่ยว
ไม่จำกัดจำนวน
รอบละ 20 คน
ใช้เวลา  10 นาที
สนามบาส
ครูอาภรณ์
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
ธรรมชาติ ห้องเรียนสีเขียว
เดี่ยว
ไม่จำกัด
ตลอดเวลา
ห้องเรียนสีเขียว
ครูรพีพร
เข้าใจตนเอง ดัชนีชี้วัดความสุข
เดี่ยว
ไม่จำกัด
ตลอดเวลา
ห้องแนะแนว
ครูวัสสิกา
ครูอารีรัตน์
ครูสุภารัตน์

*** หมายเหตุ รายการทดสอบพหุปัญญา 8 ด้าน
รับสมัครหน้างาน ในวันที่จัดกิจกรรม ยกเว้น “Fashion shows 4 ภาษา”รับสมัครล่วงหน้า
 

Social Media

Web Mail

Web Mail

Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้31
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้246
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1613
mod_vvisit_counterเดือนนี้8055
mod_vvisit_counterทั้งหมด1218652

เว็บลิงค์

ห้องสมุด (Library Room)
การออกแบบวิจัยเครื่องมือ
benjamasilp
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
e-learning
โรงอาหาร
งานอนามัย
แก้ ร. มส. มผ.
ข้อมูลทะเบียนประวัติ(สำหรับครู)
ข้อมูลทะเบียนประวัติ(นักเรียน)

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี