กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554

 

ชั้น

ประเภท /จำนวนที่รับ

รับใบสมัคร

รับสมัคร

สอบ

ประกาศผล

รายงานตัว

มอบตัว

ม. 1

ความสามารถพิเศษ

8 คน

1-13 มี.ค.54

12-13 มี.ค.54

14 มี.ค. 54

15 มี.ค. 54

15 มี.ค. 54

2 เม.ย.54

พื้นที่บริการ
ทั่วไป
เงื่อนไขพิเศษ

160 คน
152 คน
80 คน

1-16 มี.ค.54

12-16 มี.ค.54

19 มี.ค. 54

22 มี.ค.54

22 มี.ค.54

2 เม.ย.54

ม. 4

ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์

36 คน

8 ม.ค.-16 ก.พ.54

12-16 ก.พ.54

27 ก.พ. 54

2 มี.ค. 54

4 มี.ค.54

3 เม.ย.54

นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม
ที่มีศักยภาพเหมาะสมของ
โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด

-

-

-

-

27 มี.ค.54

 

พื้นที่บริการโรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ คือ เขตพระนคร 5 แขวง ดังนี้

  • แขวงสำราญราษฎร์
  • แขวงเสาชิงช้า
  • แขวงวัดราชบพิธ
  • แขวงวังบูรพาภิรมย์
  • แขวงพระบรมมหาราชวัง

ติดต่อสอบถาม โทร 02-222-3843 ต่อ 214,211,100,02-222-7880-1 หรือ www.br.ac.th

 


 

จำนวนนักเรียนสมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาดอนปลาย ตามโครงการศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2554


วันที่
จำนวน
12 กุมภาพันธ์ 2554
สมัคร 45 คน
13 กุมภาพันธ์ 2554
สมัคร 27 คน
14 กุมภาพันธ์ 2554
สมัคร 33 คน
15 กุมภาพันธ์ 2554
สมัคร 21 คน
16 กุมภาพันธ์ 2554
สมัคร 33 คน
รวม
159 คน
 

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี