รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษตามโครงการสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2554


เลขประจำตัวผู้สมัคร ห้องสอบที่  ห้องสอบ ชื่อ - สกุล
00001 1 331 เด็กหญิง กมลชนก แสงครุฑ
00002 1 331 เด็กหญิง อรจิรา ขุนทองแก้ว
00003 1 331 เด็กหญิง เจนจิรา สุวรรณสว่าง
00004 1 331 เด็กหญิง กิตติมา นาคพรหมมินทร์
00005 1 331 เด็กหญิง ภาสินี นาคพรหมมินทร์
00006 1 331 เด็กหญิง ธาริณี ชุติเมธารักษื
00007 1 331 เด็กหญิง อณินาถ ประสพวงศ์
00008 1 331 เด็กหญิง อริศรา สุระสังข์
00009 1 331 เด็กหญิง อัยญาลักษณ์ เกิดมงคลธรรม
00010 1 331 เด็กหญิง เนตรชนก ภัทรจารี
00011 1 331 เด็กหญิง วิภาวี จิตไธสง
00012 1 331 เด็กหญิง สุรีธร พูลศรีสุขตระกูล
00013 1 331 เด็กหญิง พิชญ์ศรัยชล บางอวด
00014 1 331 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สุวรรณกุล
00015 1 331 เด็กหญิง ศุภิษฐา วิเศษสินธพ
00016 1 331 เด็กหญิง สุพรรณทิพย์ ภาสุระอารีย์
00017 1 331 เด็กหญิง วริศรา โชติบุญประสิทธิ์
00018 1 331 เด็กหญิง นัทฐิกาญจน์ พรมสอน
00019 1 331 เด็กหญิง พิมลพรรณ เล็กสมบูรณ์
00020 1 331 เด็กหญิง จิรสิน สินประเสริฐ
00021 1 331 เด็กหญิง ณัฐนรี วุฒิเจริญภูรี
00022 1 331 เด็กหญิง กมลรักษ์ ครุฑหิรัณย์
00023 1 331 เด็กหญิง ปิยะฉัตร ชุมคช
00024 1 331 เด็กหญิง วราภรณ์ ติ่งเล็ก
00025 1 331 เด็กหญิง ณัฐนิมา ด้วงแก้ว
00026 1 331 เด็กหญิง กิตติยาพร วิเศษคุณาเวทย์
00027 1 331 เด็กหญิง ริณฐนินณ์ สิริพันธะสกุล
00028 1 331 เด็กหญิง พฤฒิมาตย์ จินดาคุณ
00029 1 331 เด็กหญิง มณิชญา เอโกบล
00030 1 331 เด็กหญิง กัญญาวีร์ หวัง
00031 1 331 เด็กหญิง นันทนัช ยืนยงเดชาวัฒน์
00032 1 331 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญพรพงศ์พันธุ์
00033 1 331 เด็กหญิง จรัสพัฒน์ ภาคการ
00034 1 331 เด็กหญิง พัชรรัตน์ เหลืองวรชาติกุล
00035 1 331 เด็กหญิง รักษิณา สร้อยทอง
00036 2 332 เด็กหญิง ณัฐจิตรา โอมพรนุวัฒน์
00037 2 332 เด็กหญิง ศุภรดา เสือกะ
00038 2 332 เด็กหญิง ณัชชา ลิมป์กิตติสิน
00039 2 332 เด็กหญิง ภัทรจิรา อัศวฤกษ์ภิรมย์
00040 2 332 เด็กหญิง นันทนัช ชื่นบุญงาม
00041 2 332 เด็กหญิง อิสรีย์ เชวงมหาปิติ
00042 2 332 เด็กหญิง วริศรา โสมทัต
00043 2 332 เด็กหญิง รชยากร เมืองแก่น
00044 2 332 เด็กหญิง กนกวรรณ จันทะอ่อน
00045 2 332 เด็กหญิง วราภรณ์ พรมโสภา
00046 2 332 เด็กหญิง อรสา ธุระสุขการ
00047 2 332 เด็กหญิง กัญชพร ถาวรล้ำเลิศ
00048 2 332 เด็กหญิง โยษิตา ศรีคำยงค์
00049 2 332 เด็กหญิง มนัสฐา พรเพชรรัมภา
00050 2 332 เด็กหญิง ณัฎฐา ยนต์หงส์
00051 2 332 เด็กหญิง ศุภมน เจนวรรธนะกุล
00052 2 332 เด็กหญิง ณัฐกาน หิรัญวรกุล
00053 2 332 เด็กหญิง มณฑิตา ประสมทอง
00054 2 332 เด็กหญิง สิญาพัฒนื วะชุม
00055 2 332 นางสาว นัทธมน เดชะพิพัฒน์สกุล
00056 2 332 เด็กหญิง อำไพ ศิริวีวรรณ
00057 2 332 เด็กหญิง ณัชชา สุวันทารัตน์
00058 2 332 เด็กหญิง น้ำผึ้ง พริ้งจำรัส
00059 2 332 เด็กหญิง ปวันทน์ ทิพย์ธนะกาญจน์
00060 2 332 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ลีลาบูรณพงศ์
00061 2 332 เด็กหญิง วันทกานต์ ศรีโรจน์นพคุณ
00062 2 332 เด็กหญิง นพสร พลนาคู
00063 2 332 เด็กหญิง ปยายศรี พิระภิญโญ
00064 2 332 เด็กหญิง ชุติมณฑ์ หนูโยม
00065 2 332 เด็กหญิง วรกานต์ ศืลศร
00066 2 332 เด็กหญิง จิราภา อุดมวรรณาเขตร
00067 2 332 เด็กหญิง อัญรินทร์ ประเสิรฐประชา
00068 2 332 เด็กหญิง ปาจรี ถวัลย์ภิญโญ
00069 2 332 เด็กหญิง ณัฐพร อุดมเกียรติกุล
00070 2 332 เด็กหญิง สราวดี คลังทอง
00071 3 333 เด็กหญิง ณัฐชา กุลมาลา
00072 3 333 เด็กหญิง ศุพัชชา ตั้งวงศ์วราชัย
00073 3 333 เด็กหญิง กานต์กมล แสงเงิน
00074 3 333 เด็กหญิง ศุภกานต์ ศรีนวล
00075 3 333 เด็กหญิง ณัฎฐ์ จินดากิตติกุล
00076 3 333 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ โต่นวุธ
00077 3 333 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ลิ้มเลิศผลบุญ
00078 3 333 เด็กหญิง เปรมฤทัย แซ่โง้ว
00079 3 333 เด็กหญิง กมลวรรณ ชัยยาติกานต์
00080 3 333 เด็กหญิง ฟาตีมะห์ มัสอูดี
00081 3 333 เด็กหญิง วราลี ทองจิตร
00082 3 333 เด็กหญิง พรทิพย์ แก้วกุลบุตร
00083 3 333 เด็กหญิง เบญจมาพร เบอร์ไธสง
00084 3 333 เด็กหญิง ศรีสุพร ศรีมานพ
00085 3 333 เด็กหญิง ณิชากร ภูภากรณ์
00086 3 333 เด็กหญิง คณาณัฐ ไชยชนะ
00087 3 333 เด็กหญิง ธนิกา ผิวปานแก้ว
00088 3 333 เด็กหญิง ปัณชญาพิชญ์ ชัญญพิสิษฐ์
00089 3 333 เด็กหญิง ฐานัตต์ ฐิติอนันต์พร
00090 3 333 เด็กหญิง ภัทร โตจิตต์
00091 3 333 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กองพล
00092 3 333 เด็กหญิง สุรีย์ภรณ์ สุวรรณชมภู
00093 3 333 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ปิ่นทองพันธ์
00094 3 333 เด็กหญิง ไอรยา ยุขรัง
00095 3 333 เด็กหญิง พนิดา สุวรรณรงค์
00096 3 333 เด็กหญิง นราพร ศรีศร
00097 3 333 เด็กหญิง โชติกา ศรีสุทรนาค
00098 3 333 เด็กหญิง ณัฐกานต์  กิจทิวา
00099 3 333 เด็กหญิง พิรญาณ์ วิดวาจา
00100 3 333 เด็กหญิง สรัลชนา วัฒนะโรจน์ภิญโญ
00101 3 333 เด็กหญิง ณิชากร สุขวิบูลย์ผล
00102 3 333 เด็กหญิง ชุตินันท์ คงสาธิตพร
00103 3 333 เด็กหญิง ธัญชนก วัชรสุวรรณมาศ
00104 3 333 เด็กหญิง วรรณพร รุ่งเจริญรวยยิ่ง
00105 3 333 เด็กหญิง เมณิษา แซ่เต็ง
00106 4 334 เด็กหญิง พัชรพร ธัญธนนนท์
00107 4 334 เด็กหญิง ศลินตรา วิบูลย์ชัยกุล
00108 4 334 เด็กหญิง มนตรา วัฒนาเรืองรอง
00109 4 334 เด็กหญิง มัลลิกา ตรงศิริวัมน์
00110 4 334 เด็กหญิง ชนิกานต์ อัศวมิ่งขวัญ
00111 4 334 เด็กหญิง กมลรัตน์ เธียรพิบูลย์รัตนา
00112 4 334 เด็กหญิง ปริณดา ชินโชติวรานนท์
00113 4 334 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองนิ่ม
00114 4 334 เด็กหญิง อารีรัตน์ อับดุลภฮิม
00115 4 334 เด็กหญิง วริญว์ภัสสร แสงตระการ
00116 4 334 เด็กหญิง กรรวี หมั้นทรัพย์
00117 4 334 เด็กหญิง มนรดา ทรงมีทรัพย์
00118 4 334 เด็กหญิง ณัฐนิชา คำมะโน
00119 4 334 เด็กหญิง มนัสนันท์ ศรัทธาสุจริต
00120 4 334 เด็กหญิง ธัญญพรรษ วิเวก
00122 4 334 เด็กหญิง ตรีฉัฐ อุปเสน
00123 4 334 เด็กหญิง อริสา เรืองดิลกรัตน์
00124 4 334 เด็กหญิง ณัทชญา มาดีเจริญพร
00125 4 334 เด็กหญิง รวิสรา ลิขิตสมบูรณ์
00126 4 334 เด็กหญิง พีรากานต์ โยธาดี
00127 4 334 เด็กหญิง อรัญญา พูนหิรัญ
00128 4 334 เด็กหญิง อภิชยา บรรจงจิตต์
00129 4 334 เด็กหญิง อนัญญา ลี้บุญชู
00130 4 334 เด็กหญิง อมลกานต์ สุพรรณกุล
00131 4 334 เด็กหญิง สุตาภัทร อบกลิ่น
00132 4 334 เด็กหญิง นวรัตน์ ปลื้มเจริญ
00133 4 334 เด็กหญิง นัจภรณ์ กิจกนกอุดมเดช
00134 4 334 เด็กหญิง หทัยชนก จินตนสนธิ
00135 4 334 เด็กหญิง ธนารีย์ ธัญธนาวุฒิ
00136 4 334 เด็กหญิง ศุดานัน รมภาเพศ
00137 4 334 เด็กหญิง ณัฐธนัญ ไชยวิสุทธิกุล
00138 4 334 เด็กหญิง เฟื่องฟ้า โหลนอก
00139 4 334 เด็กหญิง เบญจกาญจน์ สามารถ
00140 4 334 เด็กหญิง กิชญา คงโพธิ์
00141 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง กาญจนา สมเลิศ
00142 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ศิริวรรณ กฤษณะสุคนธ์
00143 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง นิจศีล คงสุข
00144 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ศศิคุณ กาญจนพิบูลย์
00145 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง บงกชพร บุปผา
00146 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ณัฎฐิชา ลอยแสงอรุณ
00147 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง เจติญา กลิ่นเมธี
00148 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ปิยะภัทร วงศ์เจริญวัฒนา
00149 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง จุฑามาศ เตชะเดชานนท์
00150 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง หทัย อาชาเพ็ชร
00151 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง กัญญาณัฐ อุดปิน
00152 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง เพ็ญรัตน์ ไผทสรวง
00153 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ศศิชา คงทอง
00154 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ปฏิมากร ตั้งใจ
00155 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ณัฐวดี พรรณวิไล
00156 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ศุภัชฌา ดวงดี
00157 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง พรธีรา หาญกมลกฤช
00158 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง สุจิตรา อรุณยงค์
00159 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ชิติกาญจน์ กฤช์โอภาส
 

Social Media

Web Mail

Web Mail

Who's Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้45
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้387
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1840
mod_vvisit_counterเดือนนี้10525
mod_vvisit_counterทั้งหมด1198367

เว็บลิงค์

ห้องสมุด (Library Room)
การออกแบบวิจัยเครื่องมือ
benjamasilp
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
e-learning
โรงอาหาร
งานอนามัย
แก้ ร. มส. มผ.
ข้อมูลทะเบียนประวัติ(สำหรับครู)
ข้อมูลทะเบียนประวัติ(นักเรียน)

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี