รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษตามโครงการสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2554


เลขประจำตัวผู้สมัคร ห้องสอบที่  ห้องสอบ ชื่อ - สกุล
00001 1 331 เด็กหญิง กมลชนก แสงครุฑ
00002 1 331 เด็กหญิง อรจิรา ขุนทองแก้ว
00003 1 331 เด็กหญิง เจนจิรา สุวรรณสว่าง
00004 1 331 เด็กหญิง กิตติมา นาคพรหมมินทร์
00005 1 331 เด็กหญิง ภาสินี นาคพรหมมินทร์
00006 1 331 เด็กหญิง ธาริณี ชุติเมธารักษื
00007 1 331 เด็กหญิง อณินาถ ประสพวงศ์
00008 1 331 เด็กหญิง อริศรา สุระสังข์
00009 1 331 เด็กหญิง อัยญาลักษณ์ เกิดมงคลธรรม
00010 1 331 เด็กหญิง เนตรชนก ภัทรจารี
00011 1 331 เด็กหญิง วิภาวี จิตไธสง
00012 1 331 เด็กหญิง สุรีธร พูลศรีสุขตระกูล
00013 1 331 เด็กหญิง พิชญ์ศรัยชล บางอวด
00014 1 331 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ สุวรรณกุล
00015 1 331 เด็กหญิง ศุภิษฐา วิเศษสินธพ
00016 1 331 เด็กหญิง สุพรรณทิพย์ ภาสุระอารีย์
00017 1 331 เด็กหญิง วริศรา โชติบุญประสิทธิ์
00018 1 331 เด็กหญิง นัทฐิกาญจน์ พรมสอน
00019 1 331 เด็กหญิง พิมลพรรณ เล็กสมบูรณ์
00020 1 331 เด็กหญิง จิรสิน สินประเสริฐ
00021 1 331 เด็กหญิง ณัฐนรี วุฒิเจริญภูรี
00022 1 331 เด็กหญิง กมลรักษ์ ครุฑหิรัณย์
00023 1 331 เด็กหญิง ปิยะฉัตร ชุมคช
00024 1 331 เด็กหญิง วราภรณ์ ติ่งเล็ก
00025 1 331 เด็กหญิง ณัฐนิมา ด้วงแก้ว
00026 1 331 เด็กหญิง กิตติยาพร วิเศษคุณาเวทย์
00027 1 331 เด็กหญิง ริณฐนินณ์ สิริพันธะสกุล
00028 1 331 เด็กหญิง พฤฒิมาตย์ จินดาคุณ
00029 1 331 เด็กหญิง มณิชญา เอโกบล
00030 1 331 เด็กหญิง กัญญาวีร์ หวัง
00031 1 331 เด็กหญิง นันทนัช ยืนยงเดชาวัฒน์
00032 1 331 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญพรพงศ์พันธุ์
00033 1 331 เด็กหญิง จรัสพัฒน์ ภาคการ
00034 1 331 เด็กหญิง พัชรรัตน์ เหลืองวรชาติกุล
00035 1 331 เด็กหญิง รักษิณา สร้อยทอง
00036 2 332 เด็กหญิง ณัฐจิตรา โอมพรนุวัฒน์
00037 2 332 เด็กหญิง ศุภรดา เสือกะ
00038 2 332 เด็กหญิง ณัชชา ลิมป์กิตติสิน
00039 2 332 เด็กหญิง ภัทรจิรา อัศวฤกษ์ภิรมย์
00040 2 332 เด็กหญิง นันทนัช ชื่นบุญงาม
00041 2 332 เด็กหญิง อิสรีย์ เชวงมหาปิติ
00042 2 332 เด็กหญิง วริศรา โสมทัต
00043 2 332 เด็กหญิง รชยากร เมืองแก่น
00044 2 332 เด็กหญิง กนกวรรณ จันทะอ่อน
00045 2 332 เด็กหญิง วราภรณ์ พรมโสภา
00046 2 332 เด็กหญิง อรสา ธุระสุขการ
00047 2 332 เด็กหญิง กัญชพร ถาวรล้ำเลิศ
00048 2 332 เด็กหญิง โยษิตา ศรีคำยงค์
00049 2 332 เด็กหญิง มนัสฐา พรเพชรรัมภา
00050 2 332 เด็กหญิง ณัฎฐา ยนต์หงส์
00051 2 332 เด็กหญิง ศุภมน เจนวรรธนะกุล
00052 2 332 เด็กหญิง ณัฐกาน หิรัญวรกุล
00053 2 332 เด็กหญิง มณฑิตา ประสมทอง
00054 2 332 เด็กหญิง สิญาพัฒนื วะชุม
00055 2 332 นางสาว นัทธมน เดชะพิพัฒน์สกุล
00056 2 332 เด็กหญิง อำไพ ศิริวีวรรณ
00057 2 332 เด็กหญิง ณัชชา สุวันทารัตน์
00058 2 332 เด็กหญิง น้ำผึ้ง พริ้งจำรัส
00059 2 332 เด็กหญิง ปวันทน์ ทิพย์ธนะกาญจน์
00060 2 332 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ลีลาบูรณพงศ์
00061 2 332 เด็กหญิง วันทกานต์ ศรีโรจน์นพคุณ
00062 2 332 เด็กหญิง นพสร พลนาคู
00063 2 332 เด็กหญิง ปยายศรี พิระภิญโญ
00064 2 332 เด็กหญิง ชุติมณฑ์ หนูโยม
00065 2 332 เด็กหญิง วรกานต์ ศืลศร
00066 2 332 เด็กหญิง จิราภา อุดมวรรณาเขตร
00067 2 332 เด็กหญิง อัญรินทร์ ประเสิรฐประชา
00068 2 332 เด็กหญิง ปาจรี ถวัลย์ภิญโญ
00069 2 332 เด็กหญิง ณัฐพร อุดมเกียรติกุล
00070 2 332 เด็กหญิง สราวดี คลังทอง
00071 3 333 เด็กหญิง ณัฐชา กุลมาลา
00072 3 333 เด็กหญิง ศุพัชชา ตั้งวงศ์วราชัย
00073 3 333 เด็กหญิง กานต์กมล แสงเงิน
00074 3 333 เด็กหญิง ศุภกานต์ ศรีนวล
00075 3 333 เด็กหญิง ณัฎฐ์ จินดากิตติกุล
00076 3 333 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ โต่นวุธ
00077 3 333 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ลิ้มเลิศผลบุญ
00078 3 333 เด็กหญิง เปรมฤทัย แซ่โง้ว
00079 3 333 เด็กหญิง กมลวรรณ ชัยยาติกานต์
00080 3 333 เด็กหญิง ฟาตีมะห์ มัสอูดี
00081 3 333 เด็กหญิง วราลี ทองจิตร
00082 3 333 เด็กหญิง พรทิพย์ แก้วกุลบุตร
00083 3 333 เด็กหญิง เบญจมาพร เบอร์ไธสง
00084 3 333 เด็กหญิง ศรีสุพร ศรีมานพ
00085 3 333 เด็กหญิง ณิชากร ภูภากรณ์
00086 3 333 เด็กหญิง คณาณัฐ ไชยชนะ
00087 3 333 เด็กหญิง ธนิกา ผิวปานแก้ว
00088 3 333 เด็กหญิง ปัณชญาพิชญ์ ชัญญพิสิษฐ์
00089 3 333 เด็กหญิง ฐานัตต์ ฐิติอนันต์พร
00090 3 333 เด็กหญิง ภัทร โตจิตต์
00091 3 333 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ กองพล
00092 3 333 เด็กหญิง สุรีย์ภรณ์ สุวรรณชมภู
00093 3 333 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ปิ่นทองพันธ์
00094 3 333 เด็กหญิง ไอรยา ยุขรัง
00095 3 333 เด็กหญิง พนิดา สุวรรณรงค์
00096 3 333 เด็กหญิง นราพร ศรีศร
00097 3 333 เด็กหญิง โชติกา ศรีสุทรนาค
00098 3 333 เด็กหญิง ณัฐกานต์  กิจทิวา
00099 3 333 เด็กหญิง พิรญาณ์ วิดวาจา
00100 3 333 เด็กหญิง สรัลชนา วัฒนะโรจน์ภิญโญ
00101 3 333 เด็กหญิง ณิชากร สุขวิบูลย์ผล
00102 3 333 เด็กหญิง ชุตินันท์ คงสาธิตพร
00103 3 333 เด็กหญิง ธัญชนก วัชรสุวรรณมาศ
00104 3 333 เด็กหญิง วรรณพร รุ่งเจริญรวยยิ่ง
00105 3 333 เด็กหญิง เมณิษา แซ่เต็ง
00106 4 334 เด็กหญิง พัชรพร ธัญธนนนท์
00107 4 334 เด็กหญิง ศลินตรา วิบูลย์ชัยกุล
00108 4 334 เด็กหญิง มนตรา วัฒนาเรืองรอง
00109 4 334 เด็กหญิง มัลลิกา ตรงศิริวัมน์
00110 4 334 เด็กหญิง ชนิกานต์ อัศวมิ่งขวัญ
00111 4 334 เด็กหญิง กมลรัตน์ เธียรพิบูลย์รัตนา
00112 4 334 เด็กหญิง ปริณดา ชินโชติวรานนท์
00113 4 334 เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองนิ่ม
00114 4 334 เด็กหญิง อารีรัตน์ อับดุลภฮิม
00115 4 334 เด็กหญิง วริญว์ภัสสร แสงตระการ
00116 4 334 เด็กหญิง กรรวี หมั้นทรัพย์
00117 4 334 เด็กหญิง มนรดา ทรงมีทรัพย์
00118 4 334 เด็กหญิง ณัฐนิชา คำมะโน
00119 4 334 เด็กหญิง มนัสนันท์ ศรัทธาสุจริต
00120 4 334 เด็กหญิง ธัญญพรรษ วิเวก
00122 4 334 เด็กหญิง ตรีฉัฐ อุปเสน
00123 4 334 เด็กหญิง อริสา เรืองดิลกรัตน์
00124 4 334 เด็กหญิง ณัทชญา มาดีเจริญพร
00125 4 334 เด็กหญิง รวิสรา ลิขิตสมบูรณ์
00126 4 334 เด็กหญิง พีรากานต์ โยธาดี
00127 4 334 เด็กหญิง อรัญญา พูนหิรัญ
00128 4 334 เด็กหญิง อภิชยา บรรจงจิตต์
00129 4 334 เด็กหญิง อนัญญา ลี้บุญชู
00130 4 334 เด็กหญิง อมลกานต์ สุพรรณกุล
00131 4 334 เด็กหญิง สุตาภัทร อบกลิ่น
00132 4 334 เด็กหญิง นวรัตน์ ปลื้มเจริญ
00133 4 334 เด็กหญิง นัจภรณ์ กิจกนกอุดมเดช
00134 4 334 เด็กหญิง หทัยชนก จินตนสนธิ
00135 4 334 เด็กหญิง ธนารีย์ ธัญธนาวุฒิ
00136 4 334 เด็กหญิง ศุดานัน รมภาเพศ
00137 4 334 เด็กหญิง ณัฐธนัญ ไชยวิสุทธิกุล
00138 4 334 เด็กหญิง เฟื่องฟ้า โหลนอก
00139 4 334 เด็กหญิง เบญจกาญจน์ สามารถ
00140 4 334 เด็กหญิง กิชญา คงโพธิ์
00141 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง กาญจนา สมเลิศ
00142 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ศิริวรรณ กฤษณะสุคนธ์
00143 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง นิจศีล คงสุข
00144 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ศศิคุณ กาญจนพิบูลย์
00145 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง บงกชพร บุปผา
00146 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ณัฎฐิชา ลอยแสงอรุณ
00147 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง เจติญา กลิ่นเมธี
00148 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ปิยะภัทร วงศ์เจริญวัฒนา
00149 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง จุฑามาศ เตชะเดชานนท์
00150 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง หทัย อาชาเพ็ชร
00151 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง กัญญาณัฐ อุดปิน
00152 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง เพ็ญรัตน์ ไผทสรวง
00153 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ศศิชา คงทอง
00154 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ปฏิมากร ตั้งใจ
00155 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ณัฐวดี พรรณวิไล
00156 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ศุภัชฌา ดวงดี
00157 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง พรธีรา หาญกมลกฤช
00158 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง สุจิตรา อรุณยงค์
00159 5 ห้องโสตฯ เด็กหญิง ชิติกาญจน์ กฤช์โอภาส
 

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
นางสุมนรัตน์ อัศตรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน