สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประชุมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

อีเมล พิมพ์ PDF

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประชุมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
"การมัธยมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
โดยท่านรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศักดา คงเพชร เป็นประธาน
นอกจากนี้ ท่านผู้อำนวยการสุมนรัตน์ อัศตรกุล ได้รับโล่ จากรฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย

 


 

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เผยแพร่ผลงาน