สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประชุมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

อีเมล พิมพ์ PDF

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประชุมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
"การมัธยมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
โดยท่านรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศักดา คงเพชร เป็นประธาน
นอกจากนี้ ท่านผู้อำนวยการสุมนรัตน์ อัศตรกุล ได้รับโล่ จากรฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย

 


 

เว็บไซต์ผู้บริหาร

นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
============การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”

การ์ตูน "ท่องโลกอาเซียน"

Game "SEA JOURNEY"

SEA JOURNEY

ธรรมะบรรยาย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี