พิมพ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

59. 12. 29
posted by: Super User
ฮิต: 8563
 
   นางสาวธนยวร แสนคำทม หวหนากลมสาระฯ  
นางเพญประภา ปรกสะอาด   นางสาวปยะดา หวดขนทด  นางจตราภรณ บวจำรส 
 นายอภวฒ วงศนคร  วาท ร.ต. ปรเมธ เทพขวญ  นางสาวศรรตน สงวนศร
 นางสาวสลลดา พชยกลป  นางอนทรวนนท ภดทเดชวฒน  นางสาวสพรรณวด ขวญชม
 นางสาวจงกลกร เลอดทหาร    นางสาวจฑารตน สมงาม