พิมพ์

เอกสารและคำสั่งภายใน

60. 01. 06
posted by: Super User
ฮิต: 9819

 

garuda

คำสั่งและเอกสารภายในโรงเรียน

 เลขที่คำสั่ง  เรื่องคำสั่ง ดาว์นโหลด 
 463/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดlอบ Pre O-Net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 464/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐  
 465/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  
 466/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการ ครูเยี่ยมบ้านเด็ก ในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 467/2559  -  
 468/2559  -  
 470/2559  -  
 471/2559  -  
 472/2559  -  
 473/2559  -  
 474/2559  -  
 475/2559  -  
 476/2559  -  
 477/2559  -  
 478/2559  -  
 479/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี ๒๕๖๐  
 001/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครูและพิธีเชิดชูดเกียรติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 005/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 007/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำกิจกรรม "Open House" และนิทรรศการวิชาการ "เบญจมนิทรรศน์ ๖๐"   
 008/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ   
 012/2560  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการประจำสถานที่ราชการ    
 021/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน  
 026/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 027/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานซ่อมเสริมกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖  
 028/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทตโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามโครงการเสริมสรา้งศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทตโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   
 034/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกรอกพิจารณาข้อมูลลำดับการเลือกแผนการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ๓ (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 037/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 045/2560 กำหนดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานและรับผิดชอบกิจกรรมการศึกษาดูงาน และพบนักวิจัย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทตโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 046/2560

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "บ๊ายบายคอซอง อันนยองเข็มขัด"

 
 047/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบข้อสอบกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑    
 070/2560 มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบในการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
116/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
139/2560 แต่งตั้งคการพัฒนาคุณภาพครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เนตรนารี-ยุวกาชาด) ประจำปี ๒๕๖๐ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new gif  
146/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปูชณียบูชา พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์ศิริพัฒน์และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ๑๐๔ ปี ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new gif  
149/2560 แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการประจำสถานที่ราชการ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new gif  
   
     

 

 

garuda

คำสั่งและเอกสารเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียน

 เลขที่คำสั่ง  เรื่องคำสั่ง ดาว์นโหลด 
 001/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบและคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ new gif