กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

59. 12. 29
posted by: Super User
ฮิต: 9980

 

    ครกรณา     
   

 น.ส.กรุณา  นิ่มเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
ครสภารตน    ครชาล   
3ครสพตรา 
น.ส.ศุภารัตน์  จันทนะ   นายชาลี  ครองศักดิ์ศิริ น.ส.สุพัตรา  ไทยกุล
         
ครมะลวลย   ครมฆวตว   ครมนตรา
 นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง  ว่าที่ ร.ต.มัฆวัตว์  แสนบุญศิริ น.ส.มินตรา  กระเป๋าทอง
         
ครสพตรา   ครอาชวน   ครพรพงค
น.ส.ชณชนก  นามโสม   นายอาชวิน   สร้อยจิต   นายพรพงศ์  ทองคำ
         
ครผกาแกว   ครสทธพงค   ครธนญชนก 
น.ส.ผกาแก้ว  ชัยยะ   นายสุทธิพงศ์  อาศิรพจน์    นางธนัญชนก  บุญเป็ง
         
ครธนวน   ครเพชรรตน   นองคอมฯ
นายธนวิน  จันทร     น.ส.เพชรรัตน์  มหรรชกุล   น.ส.วิภาวี  กุศลวงศ์
         
ครนสด   1ตอม พระพงษ ปะมาคะโม    2โตง ประกายพฤกษ ชยมงกฎ 
น.ส.นุสดี  ส่งสุข   นายพีระพงษ์  ปะมาคะโม    นายประกายพฤกษ์ ชัยมงกุฎ
         
    3พมพ จนทรพมพ มารงเรอง    
         
    น.ส.จันทร์พิมพ์ ม้ารุ่งเรือง    

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน