กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

59. 12. 29
posted by: Super User
ฮิต: 7069

 

    ครกรณา     
   

 น.ส.กรุณา  นิ่มเรือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
ครสพตรา    ครชาล    ครสภารตน 
 น.ส.สุพัตรา  ไทยกุล  นายชาลี  ครองศักดิ์ศิริ น.ส.ศุภารัตน์  จันทนะ
         
ครมะลวลย   ครมฆวตว   ครมนตรา
 นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง  ว่าที่ ร.ต.มัฆวัตว์  แสนบุญศิริ น.ส.มินตรา  กระเป๋าทอง
         
  ครอาชวน   ครพรพงค
น.ส.ชณชนก  นามโสม   นายอาชวิน   สร้อยจิต   นายพรพงศ์  ทองคำ
         
ครผกาแกว   ครสทธพงค   ครธนญชนก 
น.ส.ผกาแก้ว  ชัยยะ   นายสุทธิพงศ์  อาศิรพจน์    นางธนัญชนก  บุญเป็ง
         
ครธนวน   ครเพชรรตน   นองคอมฯ
นายธนวิน  จันทร     น.ส.เพชรรัตน์  มหรรชกุล   น.ส.วิภาวี  กุศลวงศ์
         
ครนสด        
น.ส.นุสดี  ส่งสุข        

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน