กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

59. 12. 29
posted by: Super User
ฮิต: 7710

 

    ครสมาล     
   

 น.ส.สุมาลี  เปรมรัศมี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
ครกาญจนา คดนวม    ครนงนช    ครอรวรรณ 
 นางกาญจนา  สินธบัญฑิต  น.ส.นงนุช  พันธ์เมธาฤทธิ์ นางอรวรรณ  แสแสงสีรุ้ง
         
ครกาญจนา คดนวม   ครลลตา   ครดารากนย
 น.ส.กาญจนา  คตน่วม  น.ส.ลลิตา  เกรียงเจริญศิริ น.ส.ดารากันย์  เจริญจิตต์
         
ครวทยา   ครนตยา   ครปณตา
นายวิทยา  ศรีสร้อย   น.ส.นิตยา  อาจเดช   น.ส.ปณิตา  ยืนยาว
         
ครสดารตน   ครวภาว   ครพมพรรณ 
น.ส.สุดารัตน์  พลโภชน์   น.ส.วิภาวี  อนุจาผัด    น.ส.พิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
         
ครจราพร   ครกานตชนก   ครกนกวรรณ
น.ส.จิรพร  เข็มเพ็ชร์     น.ส.กานต์ชนก  สมภักดี   น.ส.กนกวรรณ  ชูเพ็ง
         
ครพศน   ครรตตกร    
นายพศิน  คงภัคพูน    น.ส.รัตติกร  จันทรศิริ    

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน