กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

59. 12. 29
posted by: Super User
ฮิต: 8965

 

    ครอรวรรณ     
   

 นางอรวรรณ  แสแสงสีรุ้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
ครกาญจนา สนธยณฑต   ครนงนช

 

 

 

ครสมาล

 นางกาญจนา  สินธบัญฑิต  น.ส.นงนุช  พันธ์เมธาฤทธิ์ น.ส.สุมาลี  เปรมรัศมี
         
ครกาญจนา คดนวม   ครลลตา   ครดารากนย
 น.ส.กาญจนา  คตน่วม  น.ส.ลลิตา  เกรียงเจริญศิริ น.ส.ดารากันย์  เจริญจิตต์
         
ครวทยา   ครนตยา   ครปณตา
นายวิทยา  ศรีสร้อย   น.ส.นิตยา  อาจเดช   น.ส.ปณิตา  ยืนยาว
         
ครสดารตน   ครวภาว   ครพมพรรณ
น.ส.สุดารัตน์  พลโภชน์   น.ส.วิภาวี  อนุจาผัด    น.ส.พิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
         
ครจราพร   ครกานตชนก   ครกนกวรรณ
น.ส.จิรพร  เข็มเพ็ชร์     น.ส.กานต์ชนก  สมภักดี   น.ส.กนกวรรณ  ชูเพ็ง
         
    ครพศน   ครรตตกร
  นายพศิน  คงภัคพูน    น.ส.รัตติกร  จันทรศิริ 

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน