กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

59. 12. 29
posted by: Super User
ฮิต: 7540

 

    ครธนยวร02     
   

 น.ส.ธันยวีร์  แสนคำทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
ครเพญประภา    ครปยะดา    ครจตราภรณ 
 นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด  น.ส.ปิยะดา  หวดขุนทด นางจิตราภรณ์  บัวจำรัส
         
ครอภวธ   ครปรเมธ   ครศรรตน
 นายอภิวุฒิ  วงศ์นคร  ว่าที่ ร.ต.ปรเมธ  เทพขวัญ น.ส.ศิริรัตน์   สงวนศรี
         
ครสลลดา   อนทรวนนท   ครสพรรณวด
น.ส.สลิลดา  พิชยกัลป์   นางอินทร์วินันท์  ภูดิทเดชวัฒน์   น.ส.สุพรรณวดี  ขวัญชุม
         
ครจงกลกร       ครจฑารตน 
น.ส.จงกลกร  เลือดทหาร       น.ส.จุฑารัตน์  สมงาม
         
         
         
         
         
         

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน