กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

59. 12. 29
posted by: Super User
ฮิต: 6583

 

    ครธนยวร02     
   

 น.ส.ธันยวีร์  แสนคำทุม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

   
         
ครเพญประภา    ครปยะดา    ครจตราภรณ 
 นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด  น.ส.ปิยะดา  หวดขุนทด นางจิตราภรณ์  บัวจำรัส
         
ครอภวธ   ครปรเมธ   ครศรรตน
 นายอภิวุฒิ  วงศ์นคร  ว่าที่ ร.ต.ปรเมธ  เทพขวัญ น.ส.ศิริรัตน์   สงวนศรี
         
ครสลลดา   ครปทมา   ครสพรรณวด
น.ส.สลิลดา  พิชยกัลป์   น.ส.ปัทมา  พรหมเมศร์   น.ส.สุพรรณวดี  ขวัญชุม
         
ครจงกลกร   ครจฑารตน    อนทรวนนท
น.ส.จงกลกร  เลือดทหาร   น.ส.จุฑารัตน์  สมงาม   นางอินทร์วินันท์  ภูดิทเดชวัฒน์ 
         
         
         
         
         
         

 

Pin It
ขึ้นไปข้างบน