นักพัฒนาโรงเรียนและบุคลากรอื่นๆ

59. 12. 29
posted by: Super User
ฮิต: 8830

นายวนชย วรรณกจ ลกจางประจำ  นายบญกาล ไชยอาจ ลกจางประจำ  นางนงพร วรรณกจ ลกจางประจำ
นายชศล ลาดคำไพ ลกจางประจำ  นายทรงศกด หอมชน เจาหนาทรกษาความปลอดภย  นายพสษฐ รมยเลศทวสน เจาหนาทรกษาความปลอดภย
 นายสมบญ หาสง พนกงานขบรถ    นายสรชาต ประเสรฐสวสด พนกงานขบรถ
 นางอญญดา รตนโสภตกล เจาหนาทงานอนามย    นางสาวชนญชดา ศรพงษ เจาหนาทงานพสด
 นางสาวญาณศา ถาโท เจาหนาทงานการเงน  นางสาวมณทญา ปภาษ เจาหนาทงานกจการนกเรยน  นายยภดล ปณตง เจาหนาทงานบรหารทวไป
Pin It
ขึ้นไปข้างบน