นักพัฒนาโรงเรียนและบุคลากรอื่นๆ

59. 12. 29
posted by: Super User
ฮิต: 10138

นายวนชย วรรณกจ ลกจางประจำ  นายบญกาล ไชยอาจ ลกจางประจำ  นางนงพร วรรณกจ ลกจางประจำ
นายชศล ลาดคำไพ ลกจางประจำ  นายทรงศกด หอมชน เจาหนาทรกษาความปลอดภย  นายพสษฐ รมยเลศทวสน เจาหนาทรกษาความปลอดภย
 นายสมบญ หาสง พนกงานขบรถ  นายสรชาต ประเสรฐสวสด พนกงานขบรถ  นางอญญดา รตนโสภตกล เจาหนาทงานอนามย
 นางสาวชนญชดา__ศรพงษ__เจาหนาทงานพสด.jpg  นางสาวญาณศา ถาโท เจาหนาทงานการเงน  นางสาวมณทญา ปภาษ เจาหนาทงานกจการนกเรยน
 supannika.jpg    siwapan
Pin It
ขึ้นไปข้างบน