on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 340

152/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์และกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 302

151/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการวัดและประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 704

159/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายธรรมะธิดา" มัธยมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 2924

160/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายธรรมะธิดา" มัธยมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 498

157/2565 แต่งตั้งครูประจำชั้น ครูกหัวหน้าระดับชั้น และรองหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมและแก้ไข)

ดาวน์โหลด

ขึ้นไปข้างบน