on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 501

154/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหาร

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 429

148/2565 คำสั่งแต่งตั้งบุคคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการประจำสถานที่ราชการ (เพิ่มเติมและแก้ไข)

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 467

142/2565 คำสั่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 410

146/2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายธรรมะธิดา" มัธยมศึกษาปีที่ 5

ดาวน์โหลด

on 02 สิงหาคม 2565
ฮิต: 1099

147 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกรอกและจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management(DMC) ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ขึ้นไปข้างบน